วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน

วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย (Journal of Thai Food Culture)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jfood/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button