วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/issue/archive

บัณฑิตวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button