วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กองส่งเสริมวิชาการ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button