วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan Journal)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/issue/archive

วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา (The Korean Language and Cultural Studies Journal)
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/klcj/issue/archive

คณะวนศาสตร์

วารสารวนศาสตร์ไทย (Thai Journal of Forestry)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjf/issue/archive

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal)
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kuengj/issue/archive

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

วารสารสัตวแพทย์ (Journal of Kasetsart Veterinrians)
https://jkv.vet.ku.ac.th/new/index.php/article/archive

คณะสังคมศาสตร์

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Political Science Review Journal)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kupsrj/issue/archive

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Humanities)
https://tci-thaijo.org/index.php/socku/issue/archive

สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button