วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วารสารเกษตรนเรศวร (Naresuan Agricultural Journal)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/issue/archive

คณะนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Law Journal)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal/issue/archive

คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Humanities Naresuan University)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/issue/archive

คณะสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Social Sciences Naresuan University)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu/issue/archive

บัณฑิตวิทยาลัย

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences))
https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/issue/archive

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Journal)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jnuks/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button