วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/mdentjournal/issue/archive

คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science Journal of Thailand)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/issue/archive

คณะศิลปศาสตร์

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Liberal Arts Journal, Mahidol University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal/issue/archive

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrated Social Science Journal)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal/issue/archive

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วารสารภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button