วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

วารสารเกษตร (Journal of Agriculture)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/issue/archive

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal)
https://www.dent.cmu.ac.th/cmdj/frontend/web/?r=site/archives

คณะพยาบาลศาสตร์ 

พยาบาลสาร (Nursing Journal)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/archive

คณะแพทยศาสตร์

Biomedical Sciences and Clinical Medicine
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/issue/archive

คณะมนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/issue/archive

คณะวิจิตรศิลป์

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal/issue/archive

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University)
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/EngJCMU/issue/archive

คณะศึกษาศาสตร์

 Journal of Inclusive and Innovative Education
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/issue/archive

คณะเศรษฐศาสตร์ 

วารสารเศรษฐศาสตร์ (Journal of Economics)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/issue/archive

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม (Journal of Environmental Design)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/archive

คณะสังคมศาสตร์ 

วารสารสังคมศาสตร์ (Journal of Social Sciences)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button