วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

วารสารเกษตร (Journal of Agriculture)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/issue/archive

คณะมนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/issue/archive

คณะวิจิตรศิลป์

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal of Fine Arts, Chiang Mai University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal/issue/archive

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม (Journal of Environmental Design)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed/issue/archive

คณะสังคมศาสตร์ 

วารสารสังคมศาสตร์ (Journal of Social Sciences)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button