วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
https://tci-thaijo.org/index.php/yru_human/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button