วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Valaya Alongkorn Review)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/var/issue/archive

บัณฑิตวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษา (Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button