วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Law Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal/issue/archive

คณะแพทยศาสตร์

ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat Medical Journal)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/issue/archive

คณะรัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์นิเทศ (Political Science Review)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet/issue/archive

รัฐศาสตร์สาร (Journal of Political Science)
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR/issue/archive

คณะศิลปศาสตร์

ภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/issue/archive

วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/issue/archive

วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (Thammasat Journal of History)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/issue/archive

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วารสารพัฒนศาสตร์ (PSDS Journal of Development Studies Thammasat University)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/issue/archive

กองบริหารการวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/issue/archive

Social Sciences Asia

Journal of National Research Council of Thailand (NRCT)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/issue/archive

Science & Technology Asia

A Publication of Thammasat University
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/issue/archive

 Academic Affair Division

Thammasat Review
https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/tureview/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button