วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/issue/archive

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (DRURDI Research for Community Service Journals)
https://e-journal.dru.ac.th//index.php?url=journal_all.php

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button