วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal (Humanities and Social Sciences))
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button