วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองบริหารงานวิจัย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao)
https://tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/issue/archive

คณะแพทยศาสตร์

วารสารนเรศวรพะเยา (Naresuan Phayao Journal)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button