วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jms_psu/issue/archive

กองบริการการศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี)

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
https://www.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/issue/archive

คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

วารสารศึกษาศาสตร์
https://tci-thaijo.org/index.php/edupsu/issue/archive

คณะวิเทศศึกษา (วิทยาเขตภูเก็ต)

วารสารวิเทศศึกษา
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button