วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตพัทลุง

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/issue/archive

วารสารปาริชาติ (Parichart Journal)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button