วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/issue/archive

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Science and Technology Mahasarakham University)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/scimsujournal/issue/archive

คณะการบัญชีและการจัดการ

วารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs/issue/archive

คณะศึกษาศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Education Mahasarakham University)
https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JOEMSU/issue/archive

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal/issue/archive

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button