วารสารวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

พัฒนาการเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (Development Economic Review)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER/issue/archive

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button