วารสารวิชาการ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา (ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ)

บัณฑิตวิทยาลัย

[มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (8 แห่ง)] วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU/issue/archive

[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต] วารสารวิชาการบัณฑิต
http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal

[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม] วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/issue/archive

[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/issue/archive

[มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ] วารสารวิชาการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/issue/archive

[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา] วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตศึกษา
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button