วารสารวิชาการ

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/issue/archive

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/issue/archive

วารสารจันทรเกษมสาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/issue/archive

Interdisciplinary Research Review (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/issue/archive

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/issue/archive

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://ejs.bsru.ac.th/research/

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงหม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button