วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิติศาสตร์

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet law journal)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/issue/archive

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Journal)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn/issue/archive

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button