วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal)
https://scijournal.kku.ac.th/issue

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Journal of Language, Religion and Culture)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/issue/archive

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/issue/archive

วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร (Journal of Building Energy & Environment : BEE)
https://bee.kku.ac.th/

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS Journal of Business Administration and Accountancy)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/issue/archive

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA-KKU Journal)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal/issue/archive

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKU International Journal of Humanities and Social Sciences)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/KKUIJ/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button