วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร

วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/issue/archive

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal of Agricultural Research and Extension)
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button