วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/social_crru/issue/archive

 สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ
(Kasalongkham Research Journal)
https://tci-thaijo.org/index.php/ksk/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button