วารสารวิชาการ

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม (Research on Culture)
http://research.culture.go.th/index.php/journal.html

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ (Patanasilpa Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Patanasilpa/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button