วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasu/issue/archive

วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา (Journal of Arts and Thai Studies)
https://so08.tci-thaijo.org/index.php/artssu/issue/archive

คณะโบราณคดี

วารสารดำรงวิชาการ (Damrong Journal of The Faculty of Archaeology Silpakorn University)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/damrong/issue/archive

คณะศึกษาศาสตร์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (Silpakorn Educational Research Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal/issue/archive

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Education, Silpakorn University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/issue/archive

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Educational Administration, Silpakorn University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/issue/archive

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sujthai/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button