วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/issue/archive

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/issue/archive

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research And Academic Journal)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button