วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/issue/archive

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning)
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/issue/archive

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ (Srinakharinwirot Engineering Journal)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sej/issue/archive

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบรรณศาสตร์ มศว
https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/issue/archive

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/issue/archive

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/issue/archive

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วารสารการวัดผลการศึกษา
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JEMEPTB/issue/archive

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/issue/archive

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button