วารสารวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วารสารปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Journal)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button