วารสารวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Education Studies)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/issue/archive

คณะนิเทศศาสตร์

วารสารนิเทศศาสตร์ (Journal of Communication Arts)
www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm/issue/archive

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Journal of Public Relations and Advertising)
www.tci-thaijo.org/index.php/jprad/issue/archive

Communication and Media in Asia Pacific (CMAP)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMAP/issue/archive

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa/Archives

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

วารสารสิ่งแวดล้อม (Environmental Journal)
http://www.ej.eric.chula.ac.th/home

สถาบันภาษา

วารสารภาษาปริทัศน์ (Pasaa Paritat Journal)
https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/issue/archive

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button