วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business Management)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/issue/archive

คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/issue/archive

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University)
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/issue/archive

คณะศึกษาศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Journal of Education Burapha)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/issue/archive

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Journal of Education and Social Development)
https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html

คณะสาธารณสุข

วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา (The Public Health Journal of Burapha University)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
Back to top button